Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Công ty CP cấp nước Nam định

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Công ty CP cấp nước Nam định


 

          CÔNG TY CỔ PHẦN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ                                 Nam Định, ngày 13 tháng 12 năm 2017

  

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

I.       THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

-         Thời gian: Từ 7h00 đến 11h30 ngày 13 tháng 12  năm 2017.

-         Địa điểm: Trung tâm Điện ảnh Sinh viên – 512 Đường Trường Chinh – phường Trần Tế Xương - TP Nam Định.

II.   THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.      Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Nam Định:

-         Ông Ngô Gia Tự – Phó Chủ tịch thường trực – Trưởng ban Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Nam Định

2.      Ban chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp – Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định:

-         Ông: Đỗ Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư                              –  Phó Trưởng Ban thường trực chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định.

-         Và các thành viên khác trong Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp

3.      Cùng 385/536 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III.                 NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1.      Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

          Ông Vũ Kiều Hưng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

-         Tổng số cổ phần của Công ty: 34.311.748 cổ phần

-         Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 41 cổ đông, đại diện cho 34.311.748 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

          Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2.      Ông Lưu Văn Kế – Phó Tổng Giám đốc Công ty lên khai mạc Đại hội.

3.      Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Ban kiểm phiếu Đại hội:

          Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a.      Đoàn Chủ tịch: 03 người.

-         Ông: Trần Đăng Quý                                            - Chủ tọa

-         Ông: Nguyễn Sỹ Long                                          - Thành viên

-         Ông: Bùi Xuân Thiểm                                          - Thành viên

          Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

          Đoàn Chủ tịch giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký

          Ban thư ký: 02 người

-     Bà: Nguyễn Thị Liên Chi                        

-     Bà:Nguyễn Thị Luyến

          Đoàn Chủ tịch giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu

          Ban kiểm phiếu: 05 người.

-     Ông: Vũ Văn Trung                                              - Trưởng ban

-     Ông: Nguyễn Mạnh Hùng                                    - Thành viên

-     Ông: Nguyễn Văn Cường                         - Thành viên

-     Ông: Nguyễn Ngọc Luyện                                   - Thành viên

-     Bà: Phạm Thị Nguyên Hạnh                                - Thành viên

          Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết.

           Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

4.      Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

          Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

          Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không                     

5.      Công bố các Quyết định của Tỉnh về cổ phần hóa của Công ty:

          Ông Đỗ Hữu Minh – Trưởng phòng TCHC công bố toàn văn 03 quyết định:

-         Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 21/03/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt danh sách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa trong năm 2013;

-         Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 19/07/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định;

-         Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

6.      Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hóa:

          Ông Nguyễn Sỹ Long – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên ban chỉ đạo cổ phần hóa tại doanh nghiệp báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa của Công ty.

7.      Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần:

          Ông Trần Đăng Quý – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

8.      Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Điều lệ:

            - Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra:

Cổ đông Ngô Văn Nghịnh có ý kiến hỏi Điều 8 về cổ phần, cổ phiếu, vốn điều lệ và Điều 52 về ĐHĐCĐ, HĐQT trong các giao dịch/hợp đồng có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 35% vốn điều lệ trong Bản dự thảo Điều lệ Công ty.

          - Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội: Không

          Ông Trần Đăng Quý thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông và nhất trí thông qua Dự thảo điều lệ trước khi ban hành.

9.      Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ:

          Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748phiếu, đạt 100 %

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2018 - 2022:

          Ông: Vũ Văn Trung - Thay mặt Ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2018-2022.

          Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2018-2022 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

11.Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần:

          Ông: Vũ Văn Trung – Thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo tình hình ứng cử, đề cử như sau:

vDanh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

1)     Ông: Trần Đăng Quý

2)     Ông: Nguyễn Sỹ Long

3)     Ông: Bùi Xuân Thiểm

4)     Ông: Nguyễn Thành Trì

5)     Ông: Trần Ngọc Chiến

6)     Ông: Trần Ngọc Bảo

7)     Ông: Đinh Văn Hòa

8)     Bà: Kiều Hải Anh

          Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

1)     Bà: Trần Thị Hồng Phấn

2)     Ông: Nguyễn Văn Ngôn

3)     Ông: Trần Hồng Đức

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 kể trên bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748phiếu, đạt 100 %

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không

12.Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

          Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục thu phiếu bầu, kiểm phiếu.

13.Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

1)     Ông: Nguyễn Sỹ Long - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- Tờ trình kế hoạch SXKD 03 năm sau cổ phần hóa

          - Tờ trình kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

          - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

          - Tờ trình kế hoạch đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

14.Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

          Các cổ đông nhất trí với nội dung của các báo cáo và tờ trình.

15.Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

          Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD 03 năm sau cổ phần hóa bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

          Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748 phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

          Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748 phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

          Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748 phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

16.Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

          Ông: Vũ Văn Trung - Thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022. Kết quả như sau:

a.      Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT

Họ tên

Số phiếu được bầu

1.       

Ông Trần Đăng Quý

81.213.500

2.       

Ông Nguyễn Sỹ Long

57.614.372

3.       

Ông Đinh Văn Hòa

48.114.948

4.       

Bà Kiều Hải Anh

25.056.948

5.       

Ông Trần Ngọc Bảo

23.238.930

6.       

Ông Trần Ngọc Chiến

13.716.916

7.       

Ông Nguyễn Thành Trì

13.022.644

8.       

Ông Bùi Xuân Thiểm

12.515.716

b.      Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT

Họ tên

Số phiếu được bầu

1.       

Bà Trần Thị Hồng Phấn

41.169.099

2.       

Ông Trần Hồng Đức

31.804.360

3.       

Ông Nguyễn Văn Ngôn

29.961.785

          Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 kết quả bầu tại danh sách kể trên bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748 phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

17.Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022:

          Hội đồng quản trị bầu Ông Trần Đăng Quý giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 với sự tán thành của 8/8 thành viên, đạt 100%.

          Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Sỹ Long giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 với sự tán thành của 8/8 thành viên, đạt 100%.

          Hội đồng quản trị nhất trí với các nội dung bầu Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 với sự tán thành của 8/8 thành viên, đạt 100%.

          Ban kiểm soát bầu Bà Trần Thị Hồng Phấn giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 với sự tán thành của 3/3 thành viên, đạt 100%.

          Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018-2022:

          Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2018-2022 ra mắt trước Đại hội.         

          Ông Trần Đăng Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến.

18.Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

          Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

          Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748 phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

          Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

          Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : 34.311.748/34.311.748 phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : Không

-         Ý kiến khác                                               : Không         

          Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định kết thúc vào hồi 11h30’ ngày 13 tháng 12 năm 2017.

 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Liên Chi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN I

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

                     Trần Đăng Quý

 

 


 

                                                                             CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP                                                                                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                   NƯỚC NAM ĐỊNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: 01/2017/BB/HĐQT-NDW                           Nam Định, ngày 13 tháng12 năm 2017

                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

 

Hôm nay vào hồi 10h50’ ngày 13/12/2017 Tại Trung tâm điện ảnh Sinh viên – 512 đường Trường Chinh – phường Trần Tế Xương – TP Nam Định, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

·        Chủ toạ cuộc họp: Ông: Trần Đăng Quý

·        Thư ký cuộc họp: Bà: Nguyễn Thị Liên Chi

            Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông: Trần Đăng Quý                   - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông: Nguyễn Sỹ Long                 - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông: Bùi Xuân Thiểm                 - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông: Nguyễn Thành Trì              - Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông: Trần Ngọc Chiến                - Thành viên Hội đồng quản trị

6. Ông: Trần Ngọc Bảo                    - Thành viên Hội đồng quản trị

7. Ông: Đinh Văn Hòa                     - Thành viên Hội đồng quản trị

8. Bà: Kiều Hải Anh                         - Thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2018 - 2022.

 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

            I.  Chủ toạ cuộc họp, Ông Trần Đăng Quý đề nghị Hội đồng quản trị thống nhất bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

            II. Các thành viên Hội đồng quản trị đề cử Ông Trần Đăng Quý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Sỹ Long giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

            III. Biểu quyết

1. Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí bầu Ông Trần Đăng Quý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2018 – 2022.

- Tán thành:               8/8

- Không tán thành:   0/8

- Ý kiến khác: Không có

2. Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí bầu Ông Nguyễn Sỹ Long giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2018 – 2022.

- Tán thành:               8/8

- Không tán thành:   0 /8

- Ý kiến khác: Không có

            Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h55’ cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

  

Nguyễn Thị Liên Chi

CHỦ TỌA

 

Trần Đăng Quý

 

 


 

      CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP                                                                                                                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                   NƯỚC NAM ĐỊNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: 01/2017/BB/BKS-NDW                                Nam Định, ngày 13 tháng12 năm 2017

                                 

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022

 

Hôm nay vào hồi 10h 50 ngày 13/12/2017 Tại Trung tâm Điện ảnh Sinh viên – 512 đường Trường Chinh – phường Trần Tế Xương – TP Nam Định, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định tiến hành tổ chức họp để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

·        Chủ toạ cuộc họp: Bà: Trần Thị Hồng Phấn 

·        Thư ký cuộc họp: Bà: Nguyễn Thị Luyến

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Bà: Trần Thị Hồng Phấn             - Thành viên Ban kiểm soát

2. Ông: Nguyễn Văn Ngôn              - Thành viên Ban kiểm soát

3. Ông: Trần Hồng Đức                   - Thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Ban Kiểm soát: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2018 - 2022

 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Chủ toạ cuộc họp, Bà Trần Thị Hồng Phấn đề nghị Ban kiểm soát thống nhất bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

II. Các thành viên Ban kiểm soát đề cử Bà Trần Thị Hồng Phấn đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

III. Biểu quyết

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí bầu Bà Trần Thị Hồng Phấn đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

- Tán thành:               3/3

- Không tán thành:    0/3

- Ý kiến khác: Không có

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h55’ cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

  

                     Nguyễn Thị Luyến

CHỦ TỌA

    

Trần Thị Hồng Phấn

 


 CÔNG TY CỔ PHẦN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ         Nam Định, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định ngày 13/12/2017

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định ngày 13/12/2017;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định gồm 08  Chương, 84 Điều.                

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định 03 năm sau cổ phần hóa với các chỉ tiêu chính như sau:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

 
 

1

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

343,12

343,12

343,12

 

2

Doanh thu thuần

Tỷ đồng

253,3

259,5

269,8

 

4

Lợi nhuận trước thuế (LNTT)

Tỷ đồng

18

22

24

 

5

Lợi nhuận sau thuế (LNST)

Tỷ đồng

14,4

17,6

19,2

 

6

Khách hàng sử dụng nước

Khách hàng

124.200

127.300

130.500

 

7

Tỷ lệ chia cổ tức

%

3,78

4,62

5,04

 

8

Thu nhập bình quân của người LĐ

Tr.đồng/tháng

5,5

5,7

6

 

          Điều 3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT:                   2.500.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT:           2.200.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS:                                     1.500.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS:                 1.000.000 đồng/người/tháng

          Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

          Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

          Điều 5. Thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM:

          Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

1.      Ông: Trần Đăng Quý                   - Chủ tịch HĐQT

2.      Ông: Nguyễn Sỹ Long                 - Phó Chủ tịch HĐQT

3.      Ông: Bùi Xuân Thiểm                 - Thành viên HĐQT

4.      Ông: Nguyễn Thành Trì              - Thành viên HĐQT

5.      Ông: Trần Ngọc Chiến                - Thành viên HĐQT

6.      Ông: Trần Ngọc Bảo                    - Thành viên HĐQT

7.      Ông: Đinh Văn Hòa                     - Thành viên HĐQT

8.      Bà: Kiều Hải Anh                        - Thành viên HĐQT

Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

1.      Bà: Trần Thị Hồng Phấn             - Trưởng BKS

2.      Ông: Nguyễn Văn Ngôn              - Thành viên BKS

3.      Ông: Trần Hồng Đức                   - Thành viên BKS

          Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

          Điều 8. Thời gian, hiệu lực thi hành:

          Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

-Ban Đổi mới &PTDN tỉnh (b/c);

-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;

-Thành viên HĐQT, BKS;

-       Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

LẦN THỨ NHẤT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

 

 

 

Trần Đăng Quý


 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP                                                                                                                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                  NƯỚC NAM ĐỊNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Số: 02/2017/BB/HDDQT-NDW             Nam Định, ngày 13 tháng12 năm 2017

                                

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

V/v: Bầu Ban điều hành Công tyCổ phần cấp nước Nam Định

 

Hôm nay vào hồi 10h55’ ngày 13/12/2017 Tại Trung tâm điện ảnh Sinh viên Số 512 Đường Trường Chinh TP Nam Định, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

·        Chủ toạ cuộc họp: Ông Trần Đăng Quý

·        Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Liên Chi

            Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Trần Đăng Quý                                            - Chủ tịchHội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Sỹ Long                                          - PCTHội đồng quản trị.

3. Ông Bùi Xuân Thiểm                                           - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Thành Trì                                       - Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông Trần Ngọc Chiến                                          - Thành viên Hội đồng quản trị

6. Ông Trần Bảo Ngọc                                             - Thành viên Hội đồng quản trị

7. Ông Đinh Văn Hòa                                              - Thành viên Hội đồng quản trị

8. Bà Kiều Hải Anh                                                  - Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị:

            Đồng chí Trần Đăng Quý chủ tọa Hội nghị giới thiệu về cơ cấu và nhân sự để bầu Ban Điều hành Công ty.

*Cơ cấu:

- 01 Tổng giám đốc.

- 04 Phó Tổng giám đốc.

- 01 Kế toán trưởng

* Về Tổng giám đốc Công ty.

1. Ông Nguyễn Sỹ Long

       Sinh ngày: 12/9/1970

       Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Chính trị: Cao cấp

       Chức vụ hiện tại: Thường vụ Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV KDNS Nam Định

       * Về phó Tổng giám đốc Công ty.

1. Ông Bùi Xuân Thiểm                                       

       Sinh ngày: 27/3/1963

       Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư chế tạo máy

       Chính trị: Trung cấp

       Chức vụ hiện tại: Phó BT Đảng ủy  - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV KDNS Nam Định

2. Ông Lưu Văn Kế                                               

       Sinh ngày: 10/3/1958

       Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Điện khí hóa

Chính trị: Trung cấp

       Chức vụ hiện tại: Đảng viên  - Phó Tổng Giám đốcCông ty TNHH MTV KDNS Nam Định

3.Ông Trần Ngọc Chiến

       Sinh ngày: 17/11/1966.

       Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Cấp thoát nước

Chính trị: Trung cấp

       Chức vụ hiện tại: Thường vụ Đảng ủy – Trưởng phòng QL Dự án và Đầu tư -Công ty TNHH MTV KDNS Nam Định

4. Ông Đỗ Hữu Minh                                            

       Sinh ngày: 21/01/1983

       Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư chế tạo máy

Chính trị: Cao cấp

       Chức vụ hiện tại: Thường vụ  Đảng ủy  - Trưởng phòng TCHC - Công ty TNHH MTV KDNS Nam Định

         * Về Kế toán Trưởng Công ty.

       1. Ông Nguyễn Thành Trì

       Sinh ngày: 06/12/1961

       Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Tài chính Kế toán

Chính trị: Trung cấp

       Chức vụ hiện tại: Ủy viên BCH Đảng ủy – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV KDNS Nam Định.

Đối với trường hợp đồng chí Lưu Văn Kế sẽ kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty đến hết 31/3/2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận , đánh giá và đi đến thống nhất biểu quyết nhất trí  với các Nội dung kiện toàn Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định như trên.

- Tán thành: 8/8

- Không tán thành: 0/8

- Ý kiến khác: Không

            Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h05’ cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 05 (năm) bản có giá trị như nhau, gửi cho 03 nhà đầu tư chiến lược, Chủ tịch HĐQT và lưu VP.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

 

Lý lịch trích ngang thành viên ứng cửa và đề cử HĐQT và ban kiểm soát

 

                       

                         BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN I          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ

 VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

(Nhiệm kỳ 2018 – 2022)

 

I.                  ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 

1.     Ông TRẦN ĐĂNG QUÝ

Ngày tháng năm sinh: 04/5/1963

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn:

 

Thời gian

Chuyên môn

9/1989 – 11/1993

Cử nhân Ngành Kinh tế lao động ( Hệ tại chức) – Trường ĐH KTQD Hà Nội

10/2001 –  6/2006

Kỹ sư Ngành Cấp thoát nước ( Hệ tại chức) – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

5/2011 – 5/2013

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh ( Hệ Chính quy) – Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Trình độ ngoại ngữ: B1 Tiếng Anh Khung Châu Âu

Quá trình công tác:

Thời gian

Vị trí công tác, nhiệm vụ

5/1981 –5/1985

Bộ đội Trường Trung cấp kỹ thuật I – Tổng cục kỹ thuật BQP. Trung sỹ thuộc D77 – Cục kỹ thuật vật tư trang bị bộ Tư lệnh Công binh

6/1985 – 12/1989

Nhân viên Công ty Cấp nước Nam Hà

01/1999 – 8/1999

Trợ lý LĐTL Công ty Cấp nước Nam Định

9/1999 – 5/2001

Trợ lý Giám đốc Công ty cấp nước Nam Định

6/2001 – 5/2007

Trưởng Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty Cấp nước Nam Định

6/2007 – 11/2008

Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Vụ Bản – Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định

12/2008 – 8/2010

Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định

9/2010 - Nay

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định

 

Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định.

 

 

 

2.     Ông NGUYỄN SỸ LONG

Ngày tháng năm sinh: 12/9/1970

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Thời gian

Chuyên môn

2004-2009

Chuyên ngành Luật ( Hệ tại chức) - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trình độ ngoại ngữ: B1 Tiếng Anh

Quá trình công tác:

Thời gian

Vị trí công tác, nhiệm vụ

1998 - 2000

Nhân viên Liên đoàn Lao động Tỉnh Nam Định.

2000 – 2001

Trưởng phòng Vật tư Nhà nghỉ Du lịch Công Đoàn – Liên đoàn Lao động Tỉnh Nam Định.

6/2001 –3/2005

Phó phòng Thanh Tra – Công Ty Cấp Nước Nam Định.

4/2005 – 1/2006

Trưởng phòng Thanh Tra – Công Ty Cấp Nước Nam Định.

02/2006 – 6/2015

Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch TP Nam Định – Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định.

7/2015 – 3/2017

Phó Tổng giám đốc  - Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

4/2017 – nay

Tổng giám đốc  - Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

Chức vụ công tác hiện tại: Thường vụ Đảng Ủy – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định.

3. Ông: BÙI XUÂN THIỂM

Ngày tháng năm sinh: 27/3/1963

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn:

Thời gian

 

Chuyên môn

1980-1985

 

Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ Chế tạo máy- Chính quy

1988-1989

 

Trung tâm đào tạo tại chức Hà Nam Ninh -

Bồi dưỡng Quản đốc Phân xưởng - Tại chức

1995

 

Cục thống kê Nam Định

Lập trình máy tính - Ngắn hạn

1999

 

Trung tâm Ngành Nước

Công nghệ Trạm bơm - Ngắn hạn

2000

 

Trung tâm Ngành Nước

Công nghệ xử lý Nước - Ngắn hạn

2005

 

Đại học Xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình- Ngắn hạn

2008

 

Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị

Kỹ năng Lãnh đạo - Ngắn hạn

2012-2014

 

Trường Chính trị Trường Chinh

Trung cấp Chính trị-Hành chính - Tại chức

 

Trình độ ngoại ngữ:

Bằng B Tiếng Anh

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

 

Vị trí công tác, nhiệm vụ

11/1985 - 02/1991

 

Thường vụ Công đoàn cơ sở -Thường vụ BCH Đoàn Thanh niên - Kỹ sư Nhà máy thực phẩm xuất khẩu Nam Hà.

3/1991 - 3/1994

 

Phó quản đốc phân xưởng. Ủy viên ban chấp hành Công đoàn, ủy viên hội đồng Xí nghiệp - Nhà máy thực phẩm XK Nam Hà.

4/1994 - 02/1995

 

Quyền quản đốc phân xưởng. Ủy viên ban chấp hành Công đoàn, Ủy viên hội đồng Xí nghiệp - Nhà máy thực phẩm XK Nam Hà.

3/1995 - 6/1997

 

Đảng uỷ viên - Ủy viên BCH Công đoàn - Ủy viên hội đồng Xí nghiệp - Quản đốc phân xưởng - Nhà máy thực phẩm XK Nam Hà.

9/1997- 12/1999

 

Kỹ sư cơ khí -  Công ty Cấp nước Nam Định.

01/2000 - 3/2002

 

Đảng uỷ viên - Đội phó đội sản xuất nước - Công ty Cấp nước Nam Định.

4/2002 - 3/2003

 

Đảng uỷ viên - Phó giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước – Công ty Cấp nước Nam Định.

4/2003 - 4/2005

 

Đảng uỷ viên - Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật - Trợ lý giám đốc – Công ty Cấp nước Nam Định.

5/2005 - 02/2006

 

Thường vụ Đảng uỷ - Chủ tịch Công đoàn – Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật - Trợ lý giám đốc -  Công ty Cấp nước Nam Định.

3/2006 - 12/2008

 

Thường vụ Đảng uỷ -  Chủ tịch Công đoàn - Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Trợ lý giám đốc –  Công ty Cấp nước Nam Định

01/2009 - 4/2010

 

Phó Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Công đoàn - Trưởng phòng Tổ chức hành chính -  Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

5/2010 - 6/2015

 

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Công đoàn -  Trưởng phòng Tổ chức hành chính -  Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

7/2015 - nay

 

Phó Bí thư Đảng uỷ -  Chủ tịch Công đoàn công ty -  Phó Tổng Giám đốc  -   Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

       

 Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn – Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định.

 

4. Ông NGUYỄN THÀNH TRÌ

Ngày tháng năm sinh: 06/12/1961

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn:

Thời gian

 

Chuyên môn

1978 - 1982

 

Bằng Tốt nghiệp chính quy- Đại học Tài chính kế toán

12/1982 – 3/1983

 

Chứng nhận sĩ quan dự bị - Học viện sĩ quan Tài chính

2/1989 – 6/1989

 

Chứng nhận Lớp kế toán trưởng - Trường ĐH Tài chính kế toán

7/1995 – 8/1995

 

Chứng nhận Bồi dưỡng Quản lý TCDN nhà nước - Bộ Tài chính

6/2003 – 10/2003

 

Chứng nhận Quản lý nhà nước, hệ chuyên viên - Trường chính trị Trường Chinh

8/2006 – 8/2006

 

Chứng nhận Quản lý dự án, Thẩm định và Quyết toán công trình - Trung tâm đào tạo Bộ Xây dựng

4/2008 – 5/2008

 

Chứng nhận Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo - Trung tâm đào tạo Bộ Xây dựng

10/2010 – 10/2010

 

Chứng nhận Định giá xây dựng – Sở, Bộ Xây dựng

Trình độ ngoại ngữ: Bằng B tiếng Anh

Quá trình công tác:

Thời gian

 

Vị trí công tác, nhiệm vụ

 

5/1983 - 7/1989

 

Chuyên viên phòng thu quốc doanh TW – Sở Tài chính Nam Định

 

7/1989 - 8/1989

 

Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính NĐ

9/1989 - 11/1989

 

Chuyên viên phòng Tài chính Hải Hậu - h. Hải Hậu

12/1989 - 8/1994

 

Kế toán trưởng XN nuôi tôm xuất khẩu Hải Hậu

9/1994 - 9/1995

 

Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính NĐ

10/1995 - 9/1999

 

Chuyên viên phòng nghiệp vụ I – Cục Quản lý vốn doanh nghiệp NĐ

10/1999 - 4/2006

 

Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính NĐ

5/2006 - đến nay

 

Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng Tài vụ Công ty

Chức vụ công tác hiện tại: Kế Toán Trưởng -  Trưởng phòng Tài vụ - Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định.

 

5. Ông  TRẦN NGỌC CHIẾN

Ngày tháng năm sinh: 17/4/1966

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn:

Thời gian

 

Chuyên môn

9/1999 – 6/2005

 

Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước - Khoa Đô thị và Hạ tầng kỹ thuật ( Hệ tại chức) – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

 

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh sơ cấp

Quá trình công tác:

Thời gian

 

Vị trí công tác, nhiệm vụ

5/1981 – 9/1986

 

Chiến sĩ – Tiểu đoàn I, Lữ đoàn 530 – Bộ Tư lệnh Công binh

9/1987 – 11/1994

 

Công nhân vận hành Nhà máy nước Nam Định

12/1993 – 6/1996

 

Công nhân lao động hợp tác tại Lybia

11/1996 – 3/2005

 

Công nhân lắp đặt đường ống Công ty cấp nước Nam Định

4/2005 – 01/2006

 

Phó Giám đốc Nhà máy nước Vụ Bản - Công ty cấp nước Nam Định

02/2006 – 6/2011

 

Giám đốc Xí nghiệp nước sạch Trực Ninh - Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định

7/2011 – Nay

 

Trưởng phòng Quản lý dự án đầu tư – Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Quản lý dự án đầu tư – Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định.

 

6. Ông ĐINH VĂN HÒA

Ngày tháng năm sinh: 16/02/1970

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Thời gian

Chuyên môn

Năm 1987

Tốt nghiệp PTTH Trường Trần Hưng Đạo – Nam Định

Năm 2007

Tốt nghiệp Đại học Trường Thương mại và kinh tế Liên bang Nga Ngành Quản trị doanh nghiệp

Năm 2016

Học Cao học Quản lý Kinh tế Trường Đại học Chu Văn An chuyên ngành Quản lý Công

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh

Quá trình công tác:

Thời gian

Vị trí công tác, nhiệm vụ

Trước năm 2014

Học tập và lao động, cộng tác viên và công tác tại thương vụ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Từ năm 2015 – đến nay

Công ty Du lịch Nam Định:

-         Trưởng Phòng Kinh doanh

-         Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

-         Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Nam Định.

  

7. Bà KIỀU HẢI ANH

Ngày tháng năm sinh: 27/10/1988

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Chuyên môn

Chuyên môn

2006 - 2010

Đại học Ngoại thương – Hà Nội, chuyên Ngành: Kinh tế đối ngoại ( Hệ chính quy) năm 2010

2013 - 2014

Hệ cao học tại Đại học Nantes – Pháp, chuyên Ngành: Quản trị dự án, năm 2014

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình công tác:

Thời gian

Vị trí công tác, nhiệm vụ

2012 - 2016

Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty cố phần Thiết bị xử lý nước SETFIL

2016 – 7/2017

Phó Tổng Giám đốc Công ty cố phần Thiết bị xử lý nước SETFIL

7/2017 – Nay

Tổng Giám đốc Công ty cố phần Thiết bị xử lý nước SETFIL

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty cố phần Thiết bị xử lý nước SETFIL

 

8. Ông TRẦN NGỌC BẢO

Ngày tháng năm sinh: 05/8/1976

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Thời gian

Chuyên môn

 

Cử nhân  Ngành Tài chính – tín dụng Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội

 

Kiểm toán viên cấp Nhà nước Ngành Kiểm toán – Bộ Tài chính

Quá trình công tác:

Thời gian

Vị trí công tác, nhiệm vụ

8/2001 – 8/2009

Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2010

Kế toán trưởng – Chi nhánh Công ty Máy và phụ tùng Dầu khí tại Vũng tàu

2010 – 2012

Trưởng ban Kiểm soát – Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

2012 – Nay

Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

 

 

 

II. ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

 

1. Bà TRẦN THỊ HỒNG PHẤN

Ngày tháng năm sinh: 16/10/1974

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Thời gian

 

Chuyên môn

Năm 1993

 

Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, ngành hạch toán kế toán – Trường Kinh tế kỹ thuật công nghiệp nhẹ, hệ chính quy tập trung

Năm 1998

 

Tốt nghiệp đại học, ngành kế toán – Trường Đại học Thương mại, loại hình đào tạo tại chức

Năm 2004

 

Tốt nghiệp lớp kế toán trưởng – Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Năm 2013

 

Tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Trình độ ngoại ngữ

:

Tiếng Anh B1 của khung Châu Âu

 

Quá trình công tác

:

 

Thời gian

 

Vị trí công tác, nhiệm vụ

 

1994 - 6/1999

 

Làm nhân viên thanh toán tại phòng Kinh doanh – Công ty Cấp nước Nam Định

7/1999  -  8/2006

 

Làm kế toán tại Công ty Cấp nước Nam Định

 

9/2006 –  12/2007

 

Làm phó phòng kế toán tại Công ty Cấp nước Nam Định

2008 -  Nay

 

Làm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Nam Định

Chức vụ hiện tại: Kiểm soát viên – Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định.

2. Ông NGUYỄN VĂN NGÔN

Ngày tháng năm sinh: 04/9/1979

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Thời gian

 

Chuyên môn

1998 - 2002

 

Cử nhân Quản trị Du lịch – Trường Đại học Dân lập Đông Đô

2011 - 2013

 

Thạc sỹ Quản Trị Kinh doanh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

       

Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh

Quá trình công tác:

Thời gian

 

Vị trí công tác, nhiệm vụ

01/2013 – 12/2003

 

Công nhân đường ống – Công Ty Cấp Nước Nam Định

01/2004 – 6/2006

 

Nhân viên Thanh Tra xử lý – Công Ty Cấp Nước Nam Định

7/2006 –9/2008

 

Nhân viên quản lý đồng hồ - Công Ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

10/2008 –8/2012

 

Nhân viên hành chính - Công Ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

9/2012 –9/2013

 

Phó Quản đốc Phân Xưởng Sản xuất phụ - Công Ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

10/2013 – 12/2015

 

Quản đốc Phân Xưởng Sản xuất phụ - Công Ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

01/2016 – 7/2016

 

Giám đốc XN Nước Tinh Khiết Thiên Trường - Công Ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

8/2016 – Nay

 

Giám đốc XN Chống thất thoát – Công Ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

Chức vụ công tác hiện tại: Giám đốc XN Chống Thất thoát – Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định.

3. Ông TRẦN HỒNG ĐỨC

Ngày tháng năm sinh: 18/9/1974

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Thời gian

 

Chuyên môn

1992 - 1997

 

Kỹ sư xây dựng – Chuyên ngành Cấp thoát Nước – Môi Trường Nước – Đại học Xây Dựng Hà Nội

       

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trung cấp

Quá trình công tác:

Thời gian

 

Vị trí công tác, nhiệm vụ

4/2000 –11/2007

 

Cán bộ kỹ thuật – Phòng Kế hoạch  - Kỹ thuật – Công ty Cấp Nước Nam Định

12/2007 – 01/2010

 

Cán bộ kỹ thuật – Phòng Kế hoạch  - Kỹ thuật – Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

02/2010 –11/2011

 

Phó giám đốc Xí nghiệp KDNS Vụ Bản - Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

12/2011 –10/2013

 

Phó phòng Quản lý Dự Án - Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

11/2013 –03/2017

 

Lao động tự do

04/2017 – nay

 

Phó phòng Quản lý Dự Án - Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định

Chức vụ công tác hiện tại: Phó phòng Quản lý Dự Án và đầu tư - Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định.

 

Nam Định, ngày 06  tháng 12 năm 2017

                             

 

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHHMTVKDNSNAM ĐỊNH

 

 

 

  

 

                                                                           Trần Đăng Quý

Hội nghị người lao động - Tổng kết công tác SXKD 2016 - Phương hướng nhiệm vụ 2017

Hội nghị người lao động

 Tổng kết công tác SXKD năm 2016 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Đồng chí Trần Đăng Quý - Chủ tịch Công ty phát biểu và chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Phạm Minh Khang - Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Văn Ngôn - GĐ Xí nghiêp chống thất thoát phát biểu tham luận 

Đồng chí Trần Đức Quang - Thư ký hội nghị đọc nghị quyết hội nghị

Chủ tịch Công ty trao bằng khen cho các đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Chủ tịch Công ty trao bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chủ tịch Công ty trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác

Tổng giám đốc Công ty trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác

 

Tài liệu cổ phần hóa

CÁC TÀI LIỆU CỔ PHẦN HÓA

 Download tài liệu tại đây

 

 

UBND TỈNH  NAM ĐỊNH

CÔNG TY TNHH MTV KDNS NAM ĐỊNH

 


Số: 117/TB-NDW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Nam Định, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

                  Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

         

          Ban tổ chức Đại hội trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định. Cụ thể như sau:

1.      Thời gian: Vào hồi 07h00’, ngày 13 tháng 12 năm 2017

2.      Địa điểm: Trung tâm Điện ảnh Sinh viên – Số 512 đường Trường Chinh – Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định

3.      Điều kiện tham dự Đại hội:

-         Là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

-         Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

-         Cổ đông đã ủy quyền việc biểu quyết các vấn đề trong Đại hội cho người khác vẫn có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty.

4.      Nội dung chính của Đại hội:

-         Thông qua nội dung Dự thảo điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

-         Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa

-         Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018

-         Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

-         Thông qua Kế hoạch đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch tập trung trên thị trường UPCOM.

-         Báo cáo và thông qua số lượng, danh sách đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022; bầu cử và thông qua danh sách bầu cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022;

-         Các thành viên HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2018-2022 bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng BKS Công ty;

-         Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5.      Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:

          Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

          Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền); Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung các dự thảo cần thông qua trong chương trình Đại hội (nếu có); Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) theo các mẫu đínhkèm; Ý kiến đóng góp cho Dự thảo Điều lệ Công ty và Bản dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022: trước 16h ngày01/12/2017 tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, cụ thể:

Phòng Tổ chức hành chính (Qua đồng chí Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty)

Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định

Địa chỉ: Số 55B, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228) 3649.510         Fax: (0228) 3636.67

6.      Tài liệu Đại hội:

          Các tài liệu sẽ được phát trực tiếp tại Đại hội cho các cổ đông có quyền biểu quyết và các cổ đông  được ủy quyền biểu quyết, bao gồm:

a)     Chương trình làm việc của Đại hội

b)     Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất;

c)     Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần;

d)     Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 3 năm sau cổ phần hóa;

e)     Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

f)      Tờ trình thông quaủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

g)     Tờ trình thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM;

h)     Thẻ biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS;

Các cổ đông có thể xem các tài liệu gửi trước cho Cổ đông được đăng tải trên website: www.capnuocnamdinh.vn (Tại mục Tài liệu Cổ phần hóa)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

 

 

            T/M CÔNG TY TNHH MTV KDNS NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

 

 

 

 

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Cổ đông là cá nhân: CMND hoặc hộ chiếu (bản chính)

 

2. Cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy CNĐKDN

 

 

 

 ***********************************************************************************

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

 

          Tên cá nhân/ tổ chức: ……………………………………………………………...

          Số CMND/ĐKKD số: ........................................... ngày cấp........./........./................

          Nơi cấp: .....................................................................................................................

          Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở: ..............................................................................

          Số điện thoại: ............................................... Số fax: .................................................

          Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): .................................................

          Số CMND/hộ chiếu của người đại diện tổ chức: .................................................. cấp ngày ……/……./………………..Nơi cấp:...................................................................

          Số điện thoại: ............................................... Số fax: .................................................

          Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định với:

          Số cổ phần biểu quyết là:……………cổ phần.

(Bằng chữ: …………………………………………………….............……………cổ phần)

          Trong đó:

          Số cổ phần sở hữu là: ……………………………. cổ phần.

          Số cổ phần được ủy quyền: ……………………… cổ phần

          (Gửi kèm theo đây: ...... Giấy ủy quyền tham dự Đại hội).

          Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.                               

 

 

…., ngày … tháng … năm 2017

 

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND của người ủy quyền (trong trường hợp Ủy quyền) này tới địa chỉ Phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định tại Số 55B, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Địnhtrước 16h00 ngày 01/12/2017 qua đồng chí Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty.

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND (Đối với cá nhân), Bản sao ĐKKD (Đối với Tổ chức)

 

 

***********************************************************************************

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

 

1.      Bên ủy quyền:

          Tên cá nhân/ tổ chức:……………………………………………………………...

          Số CMND/ĐKKD số:........................................... ngày cấp........./........./................

          Nơi cấp:.....................................................................................................................

          Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:..............................................................................

          Điện thoại…………………………………………Fax…………………………....

          Số cổ phần sở hữu: ……………………… cổ phần

          Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....................................................

          Số CMND/hộ chiếu của người đại diện tổ chức: .................................................... cấp ngày ……/……/…..….Nơi cấp: ...............................................................................

          Điện thoại…………………………………………Fax……………………………....

2.      Bên được ủy quyền:

          Tên cá nhân: ………………………………………………………………………….

          Số CMND/ĐKKD số:.............................................. ngày cấp........./........./................

          Nơi cấp:.....................................................................................................................

          Địa chỉ thường trú:....................................................................................................

...........................................................................................................................................

          Điện thoại……………………………………………Fax…………………………....

3.      Nội dung ủy quyền:

          Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định với tư cách là cổ đôngđại diện cho ……………. cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4.      Thời hạn ủy quyền:

          Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

 

............., ngày ........ tháng … năm 2017

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền việc tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm tới địa chỉ Phòng Tổ chức- Hành chính của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định tại Số 55B, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định trước 16h00 ngày01/12/2017

-Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó

- Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó);

 

 

 

***********************************************************************************

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

 

          Tên tổ chức/ cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông: ........................................................

...........................................................................................................................................

          Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND:................................ cấp ngày ...........................

tại:......................................................................................................................................

          Địa chỉ: .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

          Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ......................../34.311.748.000 cổ phần tương đương ............. % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

(Bằng chữ:............................................................................................cổ phần)

          Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022, tôi/chúng tôi xin đề cử:

1)     Ông/ Bà:..............................................................................................................

2)     Ông/ Bà:..............................................................................................................

3)     Ông/ Bà:..............................................................................................................

          Làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

          Trân trọng!

………., ngày …. tháng … năm 2017

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Danh sách nhóm cổ đông đề cử.

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN

NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định tại Số 55B, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Địnhtrước 16h00 ngày 01/12/2017.


DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

TT

Tên tổ chức/cá nhân

Số ĐKKD/ CMND

Số lượng cổ phần sở hữu

Chữ ký xác nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

……………/34.311.748.000 = …………%

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

 

          Tên tổ chức/ cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông: ........................................................

...........................................................................................................................................

          Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND:................................ cấp ngày ...........................

tại:......................................................................................................................................

          Địa chỉ: .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

          Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ………………/34.311.748.000 cổ phần tương đương ......... % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

(Bằng chữ:............................................................................................cổ phần)

          Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022, tôi/chúng tôi xin đề cử:

1)     Ông/ Bà:..............................................................................................................

2)     Ông/ Bà:..............................................................................................................

3)     Ông/ Bà:..............................................................................................................

4)     Ông/ Bà:..............................................................................................................

5)     Ông/ Bà:..............................................................................................................

          Làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

          Trân trọng!

………., ngày …. tháng … năm 2017

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Danh sách nhóm cổ đông đề cử.

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN

NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định  tại Số 55B, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Địnhtrước 16h00 ngày 01/12/2017.


DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

TT

Tên tổ chức hoặc

cá nhân

Số ĐKKD/ CMND

Số lượng cổ phần sở hữu

Chữ ký xác nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

………..…./34.311.748.000 =…………… %

 

 

 

 

***********************************************************************************

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

        Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

 

          Tên tôi là: …………………………………….…………………………………....

          Sinh ngày: ……………………………………………………………………........

          Giấy CMND số: ……………………. cấp ngày ……………. tại ………...............

...........................................................................................................................................

          Địa chỉ: ……………………………………………………………….....................

...........................................................................................................................................

          Là cổ đông sở hữu ..…………..………/34.311.748.000 cổ phần tương đương ……..% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

(Bằng chữ:............................................................................................cổ phần)

          Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2018 - 2022 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

          Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

          Trân trọng!

…., ngày …. tháng … năm 2017

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn ứng cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định  tại Số 55B, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Địnhtrước 16h00 ngày 01/12/2017.

 

 ***********************************************************************************

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

 

        Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

 

          Tên tôi là: …………………………………….…………………………………....

          Sinh ngày: ……………………………………………………………………........

          Giấy CMND số: ……………………. cấp ngày ……………. tại ………...............

...........................................................................................................................................

          Địa chỉ: ……………………………………………………………….....................

...........................................................................................................................................

          Là cổ đông sở hữu ..………………/34.311.748.000 cổ phần tương đương ……..% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

(Bằng chữ:............................................................................................cổ phần)

          Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2018 - 2022 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

          Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

          Trân trọng!

…., ngày …. tháng … năm 2017

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

                    ỨNG CỬ VIÊN

                  (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị, qua đồng chí Nguyễn Thị Liên Chi lấy mẫu Sơ yếu lý lịch về khai theo quy định.

 

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn ứng cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định  tại Số 55B, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Địnhtrước 16h00 ngày 01/12/2017.

 

 ***********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 4x6, ảnh màu

chụp không quá

06 tháng

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, nhiệm kỳ 2018-2022)

 

1.       

Họ và tên

:

…………………………………………………………

2.       

Giới tính

:

 Nam                       Nữ

3.       

Ngày sinh

:

…………………………………………………………

4.       

Nơi sinh

:

…………………………………………………………

5.       

Số CMND/ Hộ chiếu

:

………………… cấp ngày……………........ tại …......

…………………………………………………………

6.       

Quốc tịch

:

…………………………………………………………

7.       

Dân tộc

:

…………………………………………………………

8.       

Quê quán

:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

9.       

Địa chỉ thường trú

:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

10. 

Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền

:

…………………………………………………………

(Bằng chữ:......................................................................

..........................................................................cổ phần)

11. 

Số điện thoại liên lạc

:

…………………………………………………………

12. 

Trình độ văn hóa

:

…………………………………………………………

13. 

Trình độ chuyên môn

:

(ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì,

năm bao nhiêu)

Thời gian

 

Chuyên môn

………………...................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………...................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………...................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………

14. 

Trình độ ngoại ngữ

:

…………………………………………………

………

15. 

Quá trình công tác

:

 

Thời gian

 

Vị trí công tác, nhiệm vụ

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

16. 

Chức vụ công tác hiện tại

:

…………………………………………………………

17. 

Hành vi vi phạm pháp luật

:

…………………………………………………………

18. Người có liên quan (vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh vợ, chị vợ, em vợ) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có)

STT

Họ và tên

Mối quan hệ

Ngày sinh

CMND

Nơi công tác

(nếu có)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

          Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước phát luật.

 

……..…., ngày ……. tháng … năm 2017

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

***********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 4x6, ảnh màu

chụp không quá

06 tháng

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, nhiệm kỳ 2018-2022)

 

1.       

Họ và tên

:

…………………………………………………………

2.       

Giới tính

:

 Nam                       Nữ

3.       

Ngày sinh

:

…………………………………………………………

4.       

Nơi sinh

:

…………………………………………………………

5.       

Số CMND/ Hộ chiếu

:

………………… cấp ngày……………........ tại …......

…………………………………………………………

6.       

Quốc tịch

:

…………………………………………………………

7.       

Dân tộc

:

…………………………………………………………

8.       

Quê quán

:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

9.       

Địa chỉ thường trú

:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

10. 

Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền

:

…………………………………………………………

(Bằng chữ:......................................................................

..........................................................................cổ phần)

11. 

Số điện thoại liên lạc

:

…………………………………………………………

12. 

Trình độ văn hóa

:

…………………………………………………………

13. 

Trình độ chuyên môn

:

(ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì,

năm bao nhiêu)

Thời gian

 

Chuyên môn

………………...................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………...................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………...................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

14. 

Trình độ ngoại ngữ

:

…………………………………………………

………

15. 

Quá trình công tác

:

 

Thời gian

 

Vị trí công tác, nhiệm vụ

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

...........................................

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

16. 

Chức vụ công tác hiện tại

:

…………………………………………………………

17. 

Hành vi vi phạm pháp luật

:

…………………………………………………………

18. Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có)