Đơn đề nghị lắp đặt cụm đồng hồ mới

 

 

Đơn đề nghị lắp đặt cụm đồng hồ mới khối khách hàng doanh nghiệp

 

Lấy về tại đây

 

 

 

Đơn đề nghị lắp đặt cụm đồng hồ mới khối khách hàng tư gia

 

Lấy về tại đây

 

 

 

* Lưu ý: 

            - Quý khách in đơn 2 mặt trên 1 tờ giấy (1 trang mặt trước và 1 trang mặt sau)

 

              - Với khách hàng tư gia, sau khi ghi đầy đủ thông tin trên đơn, quý khách lấy xác nhận của UBND phường (xã) nơi lắp đặt cụm đồng hồ cấp nước.    

              - Với khách hàng khu vực TP Nam định, Nộp đơn tại Phòng Kế hoạch kỹ thuật - Công ty CP cấp nước Nam định - 30 Cù Chính Lan - TP Nam định.

 

              - Với khách hàng khu vực các Huyện, Nộp đơn tại trụ sở chi nhánh quản lý các Huyện nơi mình lắp đặt cụm đồng hồ nước.