Đề án thí điểm Thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng, xí nghiệp trực thuộc

Đề án thí điểm

Thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng, xí nghiệp

trực  thuộc Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Nam Định.

 I- Mục tiêu của Đề án:

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong công tác SXKD của Công ty, trước tiên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng ban, xí nghiệp có tinh thần yêu Công ty, gắn bó lâu dài với Công ty, có khả năng đảm nhận được chức vụ thi tuyển, có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn của cấp phòng ban, xí nghiệp trong Công ty, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. Ngoài những mục tiêu chung trên, khi thực hiện Đề án còn hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Tạo điều kiện, động lực để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; Tạo tính năng động trong công tác cán bộ;

- Thu hút những người thật sự có năng lực, đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn trong Công ty cùng tham gia;

- Nghiên cứu, tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm nhằm bổ sung cơ chế quản lý, sử dụng cán bộ của Công ty.

II- Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng :

Các đơn vị phòng ban, xí nghiệp trực thuộc Công ty.

2. Đối tượng áp dụng :

a) Cấp trưởng các đơn vị phòng ban, xí nghiệp trực thuộc Công ty;

b) Cấp phó các đơn vị phòng ban, xí nghiệp trực thuộc Công ty.

3. Chỉ tổ chức tuyển chọn khi có từ 02 người dự tuyển trở lên đã đăng ký dự tuyển.(Trường hợp chỉ có 01 người dự tuyển đăng ký dự tuyển thì không tổ chức tuyển chọn mà thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định hiện hành).

4. Đơn vị và chức danh không đủ điều kiện thực hiện quy định này thì việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng; cấp trưởng, cấp phó các xí nghiệp và tương đương  được thực hiện theo quy định hiện hành.

 

III- Đối tượng đăng ký dự tuyển

1. Cán bộ công nhân viên đã có trong quy hoạch của Công ty giai đoạn 2014 – 2020.

2. Cán bộ công nhân viên trong Công ty có đầy đủ tiêu chuẩn quy định.

IV- Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

1. Hồ sơ dự tuyển, gồm có:

a) Đơn đăng ký tham gia dự tuyển có xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp;

b) Phương án Công tác SXKD trong 3 năm(07 bản);

c) Bản sao công chứng có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ;

d) Phiếu khám sức khoẻ của cơ sở y tế cấp huyện trở lên và trong thời hạn không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Phiếu lý lịch tư pháp .

2. Số lượng hồ sơ:

Một bộ (nộp tại Phòng TCHC Công ty); thời gian nhận hồ sơ sau 30 ngày, kể từ khi công bố Kế hoạch thi tuyển  gửi cho các đơn vị.

V- Phương án Công tác sản xuất kinh doanh trong 03 năm của người dự tuyển

Phương án Công tác SXKD của người dự tuyển gồm những nội dung sau:

1. Đánh giá thực trạng về tổ chức, hoạt động của Công ty và đơn vị mà cá nhân dự tuyển (trong 03 năm liên tục liền kề với thời gian tổ chức tuyển chọn); Những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức chung của Công ty và riêng của phòng ban, xí nghiệp mà cá nhân thi tuyển chức danh cấp trưởng, phó .

2. Đề ra mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của phòng ban, xí nghiệp trực thuộc trong thời hạn nếu giữ chức vụ cấp trưởng hoặc cấp phó theo quy định (03 năm) ở Công ty và riêng của phòng ban xí nghiệp mà cá nhân thi tuyển chức danh cấp trưởng, phó.

3. Các biện pháp, giải pháp, đề xuất  thực hiện các mục tiêu trên trong thời gian giữ chức vụ (cấp trưởng, cấp phó) của phòng ban, xí nghiệp dự định thi tuyển.

4. Đưa ra một số tình huống cụ thể trong giải quyết công việc với cương vị là cấp trưởng, cấp phó đơn vị tuyển chọn (tự đặt mình với tư cách là trưởng phòng, phó trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc các xí nghiệp trực thuộc và tương đương ); đồng thời xây dựng phương án tốt nhất để giải quyết tình huống đó.

Ngoài các nội dung chủ yếu trên, căn cứ vào tính chất đặc thù, chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị, khi xây dựng Kế hoạch tuyển chọn Ban lãnh đạo Công ty có thể bổ sung thêm các nội dung riêng để phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của phòng ban, xí nghiệp trực thuộc Công ty.

VI-Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển:

1. Quyền lợi của người trúng tuyển, được chọn bổ nhiệm:

- Được bổ nhiệm vào chức vụ cần tuyển sau khi có kết quả thi tuyển với thời hạn là 03 năm;

- Được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo chức vụ được bổ nhiệm;

- Được Lãnh đạo Công ty tạo điều kiện để thực hiện Phương án đã bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển;

- Được luân chuyển trong nội bộ Công ty theo quy định;

- Được bổ nhiệm lại khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Nghĩa vụ của người trúng tuyển, được chọn bổ nhiệm:

- Người trúng tuyển phải chấp hành sự phân công nhiệm vụ, chức vụ được giao; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong quan hệ với  người lao động tại đơn vị mình công tác và của Công ty;

- Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả Phương án Công tác SXKD đã được bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển. Kịp thời báo cáo lãnh đạo Công ty khi gặp khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Chịu sự đánh giá hàng năm và sau 03 năm của lãnh đạo Công ty dựa trên mức độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ và kết quả thực hiện các nội dung của Phương án đã được bảo vệ;

Nếu kết quả đánh giá hàng năm kể từ năm thứ hai trở đi xếp loại trung bình trở xuống hoặc trong thời gian bổ nhiệm có 2 năm phân loại “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” trở xuống thì bị xem xét miễn nhiệm.

VII-  Các tiêu chí đánh giá, tuyển chọn

1. Thông qua các tiêu chí cơ bản: (Phần này chiếm 20% tổng điểm)

Nhóm tiêu chí này nhằm đánh giá quá trình công tác, khả năng lãnh đạo, khả năng tập hợp, đạo đức nghề nghiệp của người dự thi.

a) Thành tích trong công tác:

- Các danh hiệu thi đua đã đạt được trong quá trình công tác (trong 3 năm gần nhất), tùy theo cấp độ khen thưởng sẽ cơ cấu số điểm hợp lý;

- Đã có trong quy hoạch cán bộ tại Công ty hoặc trong kế hoạch đào tạo cán bộ của Công ty.

b) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Kết quả xếp hạng trong học tập ở bậc Đại học theo từng loại như xuất sắc, giỏi, khá, trung bình;

- Thang điểm theo từng cấp học: tiến sĩ, thạc sĩ, đại học;

- Cộng thêm điểm cho những văn bằng, chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn hoặc các kỹ năng, kiến thức liên quan đến công việc được bổ nhiệm.

c) Về thể chất và các hoạt động:

- Sức khỏe để phục vụ công tác thông qua  kết quả đánh giá của cơ sở y tế cấp quận, huyện trở lên;

- Khả năng hoạt động phong trào qua quá trình giữ các chức vụ trong các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ;

- Khả năng lãnh đạo qua quá trình đã được giao giữ các chức vụ trong tổ chức Đảng, chính quyền các cấp;

- Khả năng nghiên cứu khoa học qua các công trình đã được tham gia hoặc phối hợp thực hiện, các sáng kiến cải tiến trong quá trình công tác đã được ghi nhận;

- Các kỹ năng lãnh đạo, điều hành, kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chiến lược, phân tích, tổng hợp và tổ chức thực hiện;

- Mối quan hệ phối hợp trong quá trình công tác bao gồm cả việc tổ chức phối hợp thông qua mức độ tín nhiệm trong công việc và các kết quả từ việc phối hợp mang lại;

- Tinh thần thái độ học tập bao gồm các nội dung, số lượng các chương trình đã và đang tham gia học tập, nghiên cứu để phục vụ công tác.

d) Về phẩm chất, đạo đức:

- Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Công ty (kể cả bản thân và gia đình);

- Tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, nhân dân.

2. Thông qua phần thi tài năng và kiến thức: (Phần này chiếm 80% tổng điểm)

a) Xây dựng phương án công tác SXKD: Chiếm 25% tổng điểm

 Nội dung liên quan đến công việc mà người dự tuyển đăng ký dự tuyển, đây là phần người dự tuyển phải nắm vững kiến thức trước khi đăng ký dự tuyển, hơn nữa cũng là phần thi nhằm đánh giá sự am hiểu trong nghiệp vụ và trong công tác lãnh đạo, quản lý.

b) Bảo vệ Phương án Công tác SXKD : Chiếm 50% số điểm

Đây là phần thi tài năng, mục đích là nhằm đánh giá được trình độ chuyên môn sau khi thâm nhập thực tế tại đơn vị, nhất là những vấn đề có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển, qua đó có những nhận xét, nhìn nhận thực trạng và rút ra những vấn đề cần quan tâm, đề xuất, xử lý khi đảm nhận nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề, tùy theo cách lập luận, trình bày trong Phương án và những giải pháp đề ra có tính thực tiễn, khả thi cao trong thực tế,  Hội đồng sẽ xem xét quyết định số điểm cho người dự tuyển.

( Yêu cầu : Người dự tuyển tóm tắt Phương án SXKD của mình ngắn gọn, đầy đủ bằng phần mềm Powerpoint và sử dụng máy tính để trình chiếu trước Hội đồng)

Mặt khác qua phần trình bày Chương trình hành động, người dự tuyển cũng được đánh giá về khả năng thuyết phục, năng lực tổng hợp, phong cách lãnh đạo và các kỹ năng về tin học, thuyết trình, khả năng ứng xử linh hoạt khi trả lời những câu hỏi do Ban giám khảo đưa ra.

c) Điểm ưu tiên (nếu có): Chiếm 5% số điểm

Ngoài cơ cấu điểm trong các phần đã nêu trên còn có các điểm ưu tiên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước hiện hành, điểm dành cho những người đã có thâm niên công tác tại cơ quan, có nghiệp vụ phù hợp và điểm khuyến khích đối với người dự thi là nữ giới.

Kết quả cuối cùng của người dự tuyển được tính trên cơ sở tổng số điểm của các mục nêu trên. Người dự tuyển có số điểm cao nhất sẽ được chọn để xem xét, bổ nhiệm.

Yêu cầu: Ban lãnh đạo Công ty , các đơn vị tham gia đóng góp vào bản dự thảo này với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tính công khai dân chủ và gửi bằng văn bản về Thư ký Công ty Đ/c Chi chậm nhất ngày 15/4/2014 để tổng hợp.

 

                                                                                                    CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH

                                                                                        NƯỚC SẠCH NAM ĐỊNH

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ khách hàng

Liên kết Website

Liên hệ và hỏi đáp

Văn phòng công ty      : (0228) 3649510

 

Huyện Vụ Bản              : (0228) 3990457                       
Huyện Trực Ninh         : (0228) 3881803                       
Huyện Ý Yên                 : (0228) 3953245                       
  • Báo hỏng - sửa chữa: (0228) 3646888

Quảng cáo

Video | Hình ảnh

Người dùng truy cập

Đang có 30 khách và không thành viên đang online