Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2020 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngày 22/1/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định đã diễn ra Hội nghị người lao động 2021, Tổng kết Công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.