HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021

Ngày 22 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần cấp nước Nam định đã diễn ra Hội nghị người lao động 2021 - Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.