ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH LẦN THỨ XXII

Ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2020 tại hội trường lớn Công ty CP cấp nước Nam định đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXII