Thông báo về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch

- Căn cứ quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND Tỉnh Nam định về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty CP cấp nước Nam định sản xuất.

- Công ty CP cấp nước Nam định sẽ điều chình giá tiêu thu nước sạch kể từ ngày 01/4/2019.

Cụ thể như sau: