bao-cao-quan-tri-6-thang-dau-nam-2021  Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 (Xem tại đây)
1820
hop-dong-kiem-toan-nam-2021  Công bố hợp đồng kiểm toán năm 2021
1930
cong-bo-thong-tin-bo-nhiem-can-bo-va-nq-v-v-chi-tra-co-tuc-2020  Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh phó CT HĐQT và người phụ trách quản...
3940
tai-lieu-dhd-co-dong-thuong-nien-nam-2021Biên bản ĐHĐCĐ   Tờ trình thông qua điều lệ và Điều lệ Công ty CP cấp nước...
4070

Được viết ngày09/03/2021, 09:49 bởi NgocHV
phieu-ket-qua-thu-nghiem-ve-chat-luong-nuoc-cua-trung-tam-y-te-du-phong-tai-cong-ty-thang-02-2021   
5830
Được viết ngày02/02/2021, 09:41 bởi NgocHV
hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2021Ngày 22 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần cấp nước Nam định đã diễn ra Hội nghị người lao động 2021 - Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.  
4230