cong-bo-thong-tin-bo-nhiem-can-bo-va-nq-v-v-chi-tra-co-tuc-2020  Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh phó CT HĐQT và người phụ trách quản...
640
tai-lieu-dhd-co-dong-thuong-nien-nam-2021Biên bản ĐHĐCĐ   Tờ trình thông qua điều lệ   Tờ trình thông qua quy chế về quản trị
300
bao-cao-tai-chinh-quy-i-2021  Báo cáo tài chính quý I năm 2021
280
tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2021  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021   Dự thảo điều lệ   Dự thảo quy chế hoạt động của...
1330

Được viết ngày28/12/2018, 02:43 bởi NgocHV
thong-bao-ap-dung-hoa-don-dien-tu-thay-cho-hoa-don-dang-giay-trong-viec-thanh-toan-tien-nuoc-hang-thang         Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn dạng giấy trong việc thanh toán tiền nước do Công ty cung cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Thời gian áp dụng: Từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 1/2019      
62750
Được viết ngày20/12/2017, 09:40 bởi NgocHV
mot-so-hinh-anh-ve-dai-hoi-dong-co-dong-lan-i-cty-co-phan-cap-nuoc-nam-dinh               
7840