Thay đổi thông tin hoá đơn

  • Thay đổi mục đích sử dụng nước: Các thủ tục để thay đổi mục đích sử dụng
  • Thay đổi tên người sử dụng nước: Các thủ tục để thay đổi tên người sử dụng nước
  • Quý khách liên hệ Trung tâm CSKH để biết thêm chi tiết: 0228 3646888