Thông báo về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch