Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 24/4/2024, tại Hội trường Khách sạn Vị Hoàng, Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội có sự tham dự của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty, cùng với các cổ đông đại diện cho 34.228.048 cổ phần được mời tham dự Đại hội.

Năm 2023 Ban lãnh đạo điều hành và tập thể người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả khả quan với một số chỉ tiêu chính như sau:

Sản lượng nước thương phẩm đạt 24,94 triệu mét khối (tăng 4,2% so với kế hoạch); doanh thu tiền nước đạt 254,23 tỷ đồng (tăng 2,9% so với kế hoạch); tổng lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng (tăng 6,5% so với kế hoạch); tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 8% (tăng 14,3% so với kế hoạch).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

  • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
  • Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
  • Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
  • Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.
  • Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

Tiếp nối với những thành quả đạt được năm 2023, Ban lãnh đạo điều hành Công ty tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả khả quan trong năm 2024, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội