Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được kiểm toán

Mời xem tại đây