ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 06/04/2023, Công ty cổ phần cấp nước Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, ban điều hành, các quý cổ đông.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

 • Thông qua tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 • Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD giai đoạn 2023 – 2028
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.
 • Tờ trình về thu lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.
 • Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023.

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

HĐQT, BKS cũng đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, BKS kết quả như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

 1. Ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Sỹ Long - Phó chủ tịch HĐQT
 3. Ông Đinh Văn Hòa – Phó chủ tịch HĐQT
 4. Ông Trần Ngọc Chiến – Thành viên HĐQT
 5. Ông Đỗ Hữu Minh – Thành viên HĐQT
 6. Ông Trần Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT
 7. Bà Kiều Hải Anh – Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

 1. Bà Nguyễn Thị Luyến – Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Văn Ngôn – Thành viên
 3. Ông Trần Hồng Đức – Thành viên

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao trong việc thông qua các nội dung, tờ trình, báo cáo trong chương trình cùng với kết quả bầu nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Những thành quả mà Công ty cổ phần cấp nước Nam Định đạt được là sự góp sức của tất cả người lao động với lòng yêu nghề, lao động bền bỉ, sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông và làm việc trách nhiệm của Ban Kiểm soát. Đặc biệt là sự đóng góp rất lớn của các vị lãnh đạo là thành viên HĐQT với sự đoàn kết, sáng tạo, đã xây dựng được chiến lược cụ thể và hướng đi đúng đắn cho sự phát triển của Công ty.