Phiếu kết quả thử nghiệm chất lượng nước năm 2022

Tháng 12/2022

Tháng 11/2022

Tháng 10/2022

Tháng 09/2022

Tháng 08/2022

Tháng 07/2022

Tháng 06/2022

Tháng 05/2022

Tháng 04/2022

Tháng 03/2022

Tháng 02/2022

Tháng 01/2022