Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi bỏ sung Điều lệ, QC hoạt động HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ