Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tham gia đấu thầu chủ đầu tư dự án Nhà máy nước tại xã Hải Minh và xã Hải Trung huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định.