Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phân phối LNCL năm 2021