Một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Công ty Cổ phấn cấp nước Nam Định