Thư mời ĐCĐCĐ thường niên năm 2024 + Quy chế tổ chức ĐH + Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và BKS