Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023