HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 05/01/2023 tại hội trường lớn Công ty CP cấp nước Nam Định, Công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023, Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bí thư Đảng uỷ - CTHĐQT Trần Đăng Quý, đồng chí Phó Bí Thư Đảng Uỷ - Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Long cùng các đồng chí thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty, đại diện các phòng ban, đơn vị, các CBCNV được danh hiệu xuất sắc khen thưởng năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Ngọc Chiến - Phó TGĐ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Công ty CP cấp nước Nam Định luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển SXKD ngay từ những tháng đầu năm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Công ty CP cấp nước Nam định đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp nước đủ - an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân tỉnh Nam Định, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tại hội nghị, Công ty CP cấp nước Nam định đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022.