Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và năm 2022