Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu CP của cổ đông